วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีกิจกรรมบุญเดือนเจ็ดและบวงสรวงหลวงพ่อนาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และ บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนสายหนองกุง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก สายบ้านโคกสว่างหมู่ที่ ๗ -โคกตาตุ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง