วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน เพื่อให้สามารใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิมโดยการปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ ผู้ที่อยู่ภายในอาคารและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงต่อเติม อาคารสถานที่ เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งภายใน-ภายนอก ให้เพียงพอต่อการใช้งานและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการล้อมรั้วบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง