วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับและผู้ควบคุมเสียง ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุดและเครื่องประดับ ให้กับเทพีประจำริ้วขบวน, ผู้ถือป้ายหน่วยงาน ,ผู้ถือรูปพระฉายาลักษณ์ ,นางรำเพื่อฟ้อนรำในขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประกอบริ้วขบวน จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนรถปราสาทข้าว และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำดื่มไร้แอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคอนฉิมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดภายในหมู่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ และบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (บริเวณทางเข้า-ทางออก) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง