วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก) ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๑๘๐ กก./ตร.ซม. โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อเติม อาคารสถานที่ในการรองรับการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับและผู้ควบคุมเสียง ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุดและเครื่องประดับ ให้กับเทพีประจำริ้วขบวน, ผู้ถือป้ายหน่วยงาน ,ผู้ถือรูปพระฉายาลักษณ์ ,นางรำเพื่อฟ้อนรำในขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประกอบริ้วขบวน จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง