วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรองการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์การฉีด (ไซริงค์ - เข็มฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรองการฉีดวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด (ไซริงค์-เข็มฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถไถเพื่อการเกษตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๔๙-๐๐๑ ทะเบียน ตค๑๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นควันขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง