วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน เพื่อให้สามารใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิมโดยการปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ ผู้ที่อยู่ภายในอาคารและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงต่อเติม อาคารสถานที่ เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งภายใน-ภายนอก ให้เพียงพอต่อการใช้งานและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน