วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อธงประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินี และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อธงพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ และธงพระบรมฉายาลักษณ์พระสมเด็จพระราชินี (ไวนิล ๒ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.konchim.go.th เพื่อให้บริการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตและระบบอีเมล์สำหรับองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิมที่เกิดความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง