วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายลำห้วยหนองเอี่ยนด้านทิศตะวันออก จากนานายเก่ง ถึง นานางเรียบ พื้นไธสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนานายสุภีร์ ถึง สามแยกบ้านถลุงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายนานายแถลง ปลัดกอง ถึง นานางชอบ พลเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 101-03 ถนนสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายหนองสามเหลี่ยมตำบลคอนฉิม-บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายส่งน้ำดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 101-03 ถนนสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง