วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นควันขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟจราจรแบบขาไฟสามเหลี่ยม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คัน และจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง