วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับรถและผู้ควบคุมเครื่องเสียง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างแต่งหน้า ผาแดง,่นางไอ่, พระยาแถน, คนถือป้ายหน่วยงาน, คนถือรูป, พระบรมฉายาลักษณ์และนางรำประจำขบวนแห่ พร้อมชุดและเครื่องประดับ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำบั้งไฟเสี่ยงทาย จำนวน ๔ บั้ง ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และประชาชนที่มาร่วมงานพิธีเลี้ยงบวงสรวงหลวงพ่อนาย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไผ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง