วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คัน และจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดินลูกรัง ภายในหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด (รายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดินลูกรังภายในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน ผก 779 ให้สามารถใข้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน กพ 1115 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด จำนวน ๒,๕๔๑ กล่อง ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โรงเรียนบ้านคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง