วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟจราจรแบบขาไฟสามเหลี่ยม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คัน และจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดินลูกรัง ภายในหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด (รายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง