วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติ จำนวน 1,250 ผืน ตามโครงส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถเก็บขยะ ทะเบียน ฆฃ288 เพื่ีอให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยและไถกลบบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคทำให้ประชาชนในชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0005 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) ทะเบียน ผก779 ขอนแก่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง