วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้านางรำ พร้อมชุดและเครื่องประดับ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องบรวงสรวง เพื่อประกอบพิธี ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุดิบเพื่อประกอบอาหาร ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองเหนียง บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ด้านทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลและถมดินทางระบายน้ำ (เหตุจากน้ำท่วม) ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง