วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอีแต๋นบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแขวนฝ้าเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับและผู้ควบคุมเครื่องเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๒ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๒ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถอีแต๋นบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง