รวมรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1-4 พ.ศ.2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................