องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6

คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ ชำกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวาสนา แวมประชา
นายคมสัน  บาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล