องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 


  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าท...
    พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ...
  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ...
    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จุดคัดกรองการรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(CO...
   งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกประชาสัมพันธ์ภาษีท...
   
  สำนักงานสรรพากรพากรพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจแนะนำ...
   

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6