องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สปสช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
งานกองการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ...
       พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าท...
  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ...
   งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกประชาสัมพันธ์ภาษีท...
  สำนักงานสรรพากรพากรพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจแนะนำ...
  โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิ...
   โครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2561
  งานวันข้าวและชาวนาไทยประจำปี 2561
  กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ประสบเหตุ
  การเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ประเ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม