องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


บุคลากรตรวจสอบภายใน

นายประภาท  ปรีชาเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

 นางสาวสุพิชญา  พงษ์สาคร


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ