องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุรคุปต์ สิทธิสุธี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล