องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
กองช่าง

นายสุรคุปต์  สิทธิสุธี
รองปลัด/รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

 


 นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย
 นายช่างโยธา
    
    นายไพรัตน์  ประจันตะเสน  
    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า