องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6

กองช่าง

นายสุรคุปต์  สิทธิสุธี
รองปลัด/รักษาการหัวหน้าส่วนกองช่าง

 


 นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย
 นายช่างโยธา
    
    นายไพรัตน์  ประจันตะเสน  
    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า