องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอิทธิกร  ขาวดี
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
 
 
 
 
นางบัวทอง  ย่องเหล่ายูง
นักวิชาการศึกษา