องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 
 
นางบัวทอง  ย่องเหล่ายูง
นักวิชาการศึกษา