องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6

สมาชิกสภา อบต.

นายสามารถ  เฟื้องแดน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญเฮียง  โคตรมณี 
นางกุสุุมา  ศิรินันทวิทยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสามารถ  เฟื้องแดน
นายสุเทพ  โคตรมณี
นายถนอม  นาราษฎร์
นายยุ  กะลาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางสาวพรชนก  ขัวโคตร
นายบุญเฮียง  โคตรมณี 
นายประวิทย์  เขตชมภู
นางฉวีวรรณ  วิลัยวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางสมจิตร  สร้อยไข 
นายทองมี  เกิดเดช
นางบุญโส  โพธิกะ 
นายประยงค์  วรไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายช่วง  กรมนคร
นางสายทิพย์  ลามา 
นายวิวัฒน์  จันทะภา 
 นายทรงธรรม  พิทักษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายทวีสิทธิ์  พุ้ยน้อย
นายสง่า  เงินไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9