องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
กองคลัง

นางจิตติมา นามโสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพัชรินทร์ สมองาม
นางสาวจรินทร์ทิพย์  หาญศรี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รก.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวบุหลัน  กุลสอนนาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้