องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

คอนฉิมวัฒนธรรมดี             มีภูมิปัญญา                ไร่นาสวนผสม

รื่นรมย์สิ่งแวดล้อม              น้อมนำการศึกษา      ล้ำหน้าเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตสดใส               พัฒนาสังคม              ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว