องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
*******************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงขอประกาศให้ประชาชนที่ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕(ลงชื่อ)..............................................
(นายสมบัติ ชำกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2555